Monday, June 8, 2020

ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡು

ನೆನೆಯುತ ಆ ಕ್ಷಣಗಳ ತುಡಿತವ
ಬಯಸಿದೆ ನಿದಿರೆಯ ಆಲಿಂಗನವ
ಕೆಡಿಸಿತು ಮನಸಿನ ಶಾಂತಭಾವವ
ಚಿಂತೆಯ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರವು.

ಅರ್ಥವ ಪಡೆಯದ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾಣದು
ಅಂತ್ಯವ ಹಾಡುವ ಬೆಳ್ಚುಕ್ಕೆಯು
ಚಿಂತಿಸಿ ಅರ್ಥವು ಅನರ್ಥವಾಗುವುದು
ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ಫಲವೇನು?

ಚಿಂತೆಯ ಮರೆತು ನಿರಾಳವಾಗಿರಲು
ಚಿಂತೆಗೆ ದೊರೆವುದು ಸದುತ್ತರವು
ಆಲೋಚಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯು ದೊರೆಯದು
ಬಲಿನೀಡಿದರೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು

ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸು ಮನಸನು ಎಂದಿಗೂ
ನಿದಿರೆಯೂ ಬರುವಳು ಪ್ರೀತಿ ಉದುರುತ
ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯ ನಿದಿರೆಯ ಪಡೆದರೆ
ಚಿಂತೆಗೆ ದೊರೆವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ್ಯ.

ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡು. ನಿದಿರೆಯ ಆಲಂಗಿಸು...

No comments:

Post a Comment